Nincs megjeleníthető tartalom

A webhely használatával Ön elfogadja a sütiket, az oldal feltételeit és adatvédelmi szabályzatát!

Üdvözöljük Bakonynána Község hivatalos weboldalán

Rendezési terv módosítás

Közszolgálati hír

BAKONYNÁNA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK HÉSZ ELŐÍRÁS PONTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA
a
24 /2017.(04.04.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA ALAPJÁN
A 314/2012.(XI.8.) KORM. RENDELET 42/A.§ SZERINTI ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS SZERINT


2017. április 04.


TARTALOMJEGYZÉK:
I. Műleírás
II. Alátámasztó munkarész
III. Rendelet tervezet
IV. Mellékletek
· Tervezői nyilatkozat, Partnerségi határozat, Polgármesteri nyilatkozat, Önk-i Határozat
· Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról


I. MŰLEÍRÁS
1. Településfejlesztési döntés, tervtörténet ismertetése
Bakonynána hatályos településrendezési eszközei a jelenleg hatályos Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló, valamint a 314/2012.(XI.8.) sz. Kormányrendeletnek és Veszprém Megye Területrendezési Tervének megfelelően készültek. Bakonynána község
Képviselőtestülete a jelen HÉSZ előírás pontosítása érdekében indult módosítás alapját képező döntését a 24/2017.(04.04) számú önkormányzati határozatban fogalmazta meg.
2. Az elírás javítás leírása
A javítással érintett a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) 9.§(3) Vt-1 övezetre vonatkozó a beépítési paraméterekre vonatkozó szabálya változik, mivel a meglévő szabályozás alapján a pályázati úton megvalósuló tornacsarnok az építménymagasság szűkössége miatt nem lenne megvalósítható.
Az övezetben a 2006 óta hatályos Helyi Építési Szabályzat a településközponti vegyes Vt-1 övezetére 4,5 m-es építménymagasságot ír elő maximumként, kivéve a templomot. Ebbe az építménymagasságba nem fér a szabvány szerinti tornacsarnok, ami pályázati támogatással épülne meg. A megépíthetősége miatt szükséges a Vt-1 övezetben az építménymagasság korlátozás megszüntetése hasonlóan a temploméhoz a sportcsarnokra is. Minden más építményre továbbra is a 4,5 m-es építménymagasság marad érvényben. E miatt szükséges a megnevezett övezetben a sportcsarnokra vonatkozóan az építménymagasság korlátozás eltörlése. Jelen pontosítással válik lehetővé a település és az iskola, óvoda számára is szükséges sportcsarnok támogathatósága, engedélyezhetősége, felépítése.
3. Településrendezési eszközök pontosítása
Jelen HÉSZ pontosítás során módosul a 2006.04.27-én elfogadott hatályos 5/2006.(04.27) sz. rendelet 9.§ (3) normaszövege a következőre: „A Vt-1 övezetben a max. építmény magasság 4,5 m, kivéve a templomot és a sportcsarnokot.” A településszerkezeti terv és leírása valamint azok alátámasztó munkarészei és a rendelet többi része, valamint mellékletei érvényben maradnak, mivel a változás semmiben nem érinti azokat.
II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
A HÉSZ ELŐÍRÁS PONTOSÍTÁSA NEM ÉRINTI SEM A SZERKEZETI TERVET ÉS LEÍRÁSÁT, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEIT, SEM A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOKAT ÉS A RENDELET TÖBBI RÉSZÉT, EZÉRT AZ OTÉK-NAK IS MEGFELELŐ HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZET ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK ELKÉSZÍTÉSE NEM RELEVÁNS.
A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának igazoló térkép és leírás A módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, nem okoz semmilyen érzékelhető változást a környezeti állapotokban, semmilyen védett, vagy védendő értéket nem érint. Nem érinti a
szabályozási tervlapokat sem és megfelel a hatályos OTÉK-ról szóló és a 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendeleteknek valamint a Veszprém Megyei Területrendezési Terv előírásainak, attól eltérést nem tartalmaz. Mivel a településszerkezeti tervet nem érinti a módosítás és a szabályozási tervet sem érinti ezért a
felsőbb szintű területrendezési tervekkel: Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang vizsgálata, valamint
a Veszprém Megyei Területrendezési Tervvel való összhang vizsgálata NEM RELEVÁNS A módosított terv továbbra is összhangban marad a felsőbb szintű területrendezési terveknek is.
III. RENDELET TERVEZET
Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(………..) önkormányzati rendelete Bakonynána Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2006. (04.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonynána Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, azintegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, és a Bakonynána Község Önkormányzata 25/2017.(04.04.) számú határozatának (a partnerségi egyeztetés szabályairól) megfelelően a következőket rendeli el:

1.§ Bakonynána Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2006.(04.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9.§ (3) bekezdése az alábbira módosul: (3) A Vt övezet építési telkeinek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a következő táblázat szerint kell meghatározni:

Övezeti
jel
Kialakítható
telek min.
nagyság (m2)
Kialakítható
telek legkisebb
szélesség (m)
Beépítés
módja
Max. beépítettség
mértéke
(%)
Max. építmény
magasság
(m)
Vt-1 K K O* 30* 4,5*
Vt-2 2000 20 SZ 40 4,5
Vt-3 5000 30 SZ 20 4,5


K=kialakult (kizárólag a templomra és tömbjére vonatkozik) * kivéve a templom és sportcsarnok 2.§ Záró rendelkezések E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bakonynána, 2017. április ……
                                                                                                                               polgármester                                                                                                                       jegyző


Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. …… ………..
                                                                                                                                                                                                                                                                        jegyző
IV. MELLÉKLETEK
TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Németh Ferenc TT-1É 19-0221 nyilatkozom, hogy Bakonynána község településrendezési eszközeinek jelen módosítása megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek. A felsőbb szintű területrendezési terveket és a biológiai egyenértéket nem érinti a módosítás.
Bakonynána, 2017. április 04.
…………………………….